• خداشناسی

    خدا کیست ؟

    بارها لحظه هایی هست که در ذهن این سوال ایجاد می شود که به راستی خدا کیست ؟ خدا چیست ؟ تا به حال چند بار این سوال را پرسیده اید؟ زمانی که…