چگونگی رسیدن به خواسته ها

در ابتدا مسیری که انتخاب می شود بسیار مهم است . هدف و میزان عطش رسیدن به آن نیز در درجه اهمیت قرار دارد. اینکه در شما چقدر اشتیاق برای یادگیری هست؟ چقدر حاضرید زمان صرف هدف و خواسته های خود کنید؟ چقدر حاضرید بها بپردازید؟ حاضرید برای رسیدن به خواسته هایتان از چه چیزهایی […]

چراهای رشد خویشتن

آیا تا به حال به اینکه چرا به این دنیا آمده اید فکر کرده اید؟ چرا باید زندگی کرد؟ چرا اشرف مخلوقات هستید؟ چرا خداوند از روح خود بر ما دمیده است؟ چرا این همه ثروت و فراوانی را بر تو گماشت؟ چرا این همه تنوع و گوناگونی وجود دارد؟ چراباید رشد کرد؟ کمالت در […]

رابطه تصویرسازی با وقوع خواسته ها

موضوعی  که بسیار در به واقعیت پیوستن رویاها ، اهداف و یا خواسته ها کمک شایانی می کند تصویرسازی است. زمانیکه شما شروع به تصویرسازی میکنید در واقع نهالی را در ذهن خود می کارید که آن نهال ، خود خواسته شماست. حال هرچقدر به نهال خود رسیدگی کنید یعنی با تمارینی که غذای روح […]