خدا کیست ؟

بارها لحظه هایی هست که در ذهن این سوال ایجاد می شود که به راستی خدا کیست ؟ خدا چیست ؟ تا به حال چند بار این سوال را پرسیده اید؟ زمانی که هر روز بابت بودنت در این دنیای زیبا سپاسگزاری می کنی ، آن روز زیبا ، خداست . زمانی که نفس می […]