حرفهای من و بابایی جونم ۳

  سلام بابایی جونم روزت بخیر برای امروزم که به لطف تو برام رنگ و بو پی تازه ای داشت و داره ،  ممنونم و متشکرم برای امروزم که حال و هوای قشنگی به لطف تو داره ،  ممنونم و متشکرم برای امروزم که دوباره به لطف تو از نو متولد شدم و همه چیز […]