ایمان

بارها پیش آمده که از خود این سوال را پرسیده اید که ایمان چیست؟ ایمان چگونه انسان را رشد می دهد و چه فرایندی دارد ؟ ایمان یعنی خود را دیدن ، خود را شنیدن ، خود را لمس کردن ، بر خود افتخار کردن ، گوهر وجود خود را درک کردن. یعنی آرامش خیال […]

چگونگی رسیدن به خواسته ها

در ابتدا مسیری که انتخاب می شود بسیار مهم است . هدف و میزان عطش رسیدن به آن نیز در درجه اهمیت قرار دارد. اینکه در شما چقدر اشتیاق برای یادگیری هست؟ چقدر حاضرید زمان صرف هدف و خواسته های خود کنید؟ چقدر حاضرید بها بپردازید؟ حاضرید برای رسیدن به خواسته هایتان از چه چیزهایی […]